NORD | קונסולה מעוצבת לכניסה
NORD | קונסולה מעוצבת לכניסה

רוחב לבחירה: רוחב 100 ס"מ

NORD | קונסולה מעוצבת לכניסה
NORD | קונסולה מעוצבת לכניסה
NORD | קונסולה מעוצבת לכניסה
NORD | קונסולה מעוצבת לכניסה
NORD | קונסולה מעוצבת לכניסה
NORD | קונסולה מעוצבת לכניסה
מדפי העץ מונחים על גבי קונסטרוקציית הברזל
מגש הפורמייקה בגוון שיש מונח על גבי שלד הברזל