JOLER | שולחן עץ לסלון בגוון טבעי עם חיתוכים
JOLER | שולחן עץ לסלון בגוון טבעי עם חיתוכים

רוחב לבחירה: 120 ס"מ

JOLER | שולחן עץ לסלון בגוון טבעי עם חיתוכים
JOLER | שולחן עץ לסלון בגוון טבעי עם חיתוכים
JOLER | שולחן עץ לסלון בגוון טבעי עם חיתוכים
JOLER | שולחן עץ לסלון בגוון טבעי עם חיתוכים
JOLER | שולחן עץ לסלון בגוון טבעי עם חיתוכים
JOLER | שולחן עץ לסלון בגוון טבעי עם חיתוכים
JOLER | שולחן עץ לסלון בגוון טבעי עם חיתוכים